Jdi na obsah Jdi na menu
 


3000  před n.l. je osídleno údolí Ploučnice

500  před n.l. obývají území Keltové

0 ....................................

972 Čechy tvoří samostatné biskupství

1190  prvním známým majitelem obce je Herman von Markwartitz

1220 obec patří pod panství Ostrý

1234 kaple v Jedlce povýšena na farní kostel
 

1352 založena obec Malá Veleň

1460 stavba presbytáře kostela
 

1496 první zmínka o rybníku pod Jedlkou

1588 renovace kostela

1644 výstavba kostnice - hřbitova
 

1672 začínají se psát církevní kroniky a matriky

1710 do kostela byl umístěn erb hrabětě F.J.Thuna a jeho manželky

1715 kostel zničen vichřicí

1716 kostel obnoven po vichřici

1718 přestavěna věž kostela
 

1723 přestavba chrámové lodi kostela
 

1731  první brambory v obci

1758 - 1760 vybudována krypta v kostele
 

1760 oprava věže kostela
 

1780 farář Benedikt Krolop nechal na své náklady vybudovat na věži kostela sluneční hodiny

1784 Jedka přidělena pod Kamenický Vikariát
 

1785 postavena socha Svaté Anny v Jedlce

1792 postavena kaplička u domu č.p. 30 v Malé Veleni
 

1801 oprava věže kostela
 

1836  začátek psaní obecní kroniky - Melzer

1841 postavena kaplička u silnice do Benešova
 

1843  staví se silnice Děčín – Benešov n.Pl.

1850 založena továrna v Jedlce

 Založena továrna v Benešově n.Pl. , bývalý Benar O5. Obě továrny byly přádelny

 Zakládají se okresní hejtmanství, obecní úřady, daňové úřady a okresní soudy.

 Do politické obce Malá Veleň patří i osady Jedlka a Soutěsky.

 V obci se projel první kočár.

1856 první klavír v obci

1857  nové varhany v kostele

1860 první petrolejová lampa v obci

1862  první mlátička v obci

1866 založen hřbitov

1868 u domu č. 40 nalezeny dvě kamenné sekery a hroty šípů

1869  otevřen provoz vybudované železnice

 vydán školský zákon, děti se učí denně od 11 do 12 hodin

1888 v obci nalezeny urny z pradávného pohanského pohřebiště
 

1890 hledání uhlí  - těžilo se na několika místech velmi kvalitní hnědé uhlí ( tzv. salónní ),         s velmi malým obsahem síry

1891 zrušen rybníček u kostela a na jeho místě postavena fara. Dnes už nestojí

1901  vyhořely čtyři usedlosti

1903 zřízen obecní vodovod

1905  vyhořel mlýn u Ploučnice

1906 železnice odbavila za rok 18.500 osob

1907 povodně, zaplavena trať

1909 zestátnění železnice

1912 v obci zavedena elektřina

1917 23.března – pro vojenské účely sebrány dva zvony a píšťaly z varhan

1919 započato se stavbou elektrárny, dokončena 1825

 Továrna v Jedlce převzata firmou Assmann, vyrábí se součástky na kola.

1925 11.srpna - rozvoděný potok
 

1927 vyrobeny nové zvony v Chomutově

1928 23.března nové zvony vysvěceny

1934 dokončena Böhmova stezka do Velké Veleně

1939  začíná okupace – Protektorát Čechy a Morava, 2. světová válka

1940  7.července - rozvodněný potok

1944  23.července - rozvodněný potok
 

1945  ukončení 2. světové války

Nebyla obnovena těžba v pískovcovém lomu u Doliny ani těžba čediče , který se zpracovával na dlažební kostky nad bývalým objektem CO.

 začíná pracovat MNV

V obci bylo 19 zemědělců, 5 zahradníků, 2 krejčí, 2 švadleny, švec, truhlář, koželuh, řezník, 2 malíři pokojů, 2 pekárny, koloniální obchod, moštárna a 3 hostince

živnostníci v obci - 5 zahradníků, 2 krejčí, 3 hostince, 1 moštárna, 1 švec, 2 švadleny, 1truhlář, 1 koželuh, 1 koloniální obchod, 1 řezník, 2 pekárny, 2 malíři, 13 zemědělských usedlostí - 6 v Malé Veleni, 4 v Jedlce a 3 v Soutěsce                    
 

1946 první volby

1948 založen Akční výbor

1949 otevřena nová železniční zastávka

 zrušeno pekařství a moštárna

 vznik JZD

         odhalení pamět ní desky na pomníku v Jedlce - Lidé bďete
 

         akční výbor se přejmenovává na Národní frontu

1951 na přá9ní ONV likvidace kompostovny p. Proška, likvidace pekařství v Jedlce  a v Soutěsce
 

         odvody stásu z našich polí - 250q sena

         odstřel ledu na Ploučnici
 

1953 měnová reforma. Měnilo se 1:5 300 Kč na osobu. Další částky v poměru 1:50

1954  velká voda, povodeň, nánosy kamení na železnici

 Nová elektrická síť v obci

1955  opět bouře, velká voda, nánosy na železnici

16.června - rozvodnný potok
 

1.října - začíná regulace potoka

 rozpad JZD

1957 regulace potoka
 

1958 ve škole 3 třídy – 78 dětí

1960  ukončena regulace potoka – neúplná

 opět ustanoveno JZD

1961 demolice hospody u zastávky

 zbourána hospoda v Soutěsce

1962  velká epidemie chřipky

1963 telefonní kabel Děčín – Benešov n.Pl.

1964 staví se nová širší silnice v Soutěsce

1965 JZD sloučeno s JZD Nástup v Benešově n. Pl., skončil poslední zemědělec J. Kadlec
 

 oprava lávky v Soutěsce

úprava silnice v Soutěsce na šířku 13 metrů
 

1969 kolaudace autobsových zastávek v Jedlce a v Soutěsce
 

1971  kolaudace mostů v Malé Veleni

 ve škole zavedeno akumulační vytápění

1972  oplocena MŠ

          veřejná telefoní hovorna v Soutěsce
 

1973  při honu zastřelili myslivci – 18 srnčí, 170 zajíců, 125 bažantů, 190 holubů, 6 sluk a 1 černou zvěř

1974  klubovna SSM

         při honu zastřelili myslivci – 22 srnčí, 205 zajíců, 124 bažantů, 212 holubů, 5 sluk
 

1975 silnice z Jedlky do Malé Veleně dostává nový asfaltový povrch

 vyhlašují se celoobecní směny

 oprava hřbitovní zdi

 nová krytina a okapy na MŠ

 závazky - v hodnotě 356.000 korun,

- na údržbě bytového fondu 644.000 Kč.

 usušilo se 300q sena, odevzdalo 300kg vlny, 730kg léčivých bylin, 2.000kg šípků, 17.750 kg železa, 750kg papíru, 300kg textilu a 1.300 králičích kožek

 výstavba 13 chat v Eliščině údolí

úprava zastávky ČSD - vybourán velký vchod

ve škole pouze jedna třkída se třemiš ročníky (trojtřídka), celkem 18 dětí

1976 dostavba kulturního domu - 260000,- Kčs

         obcí projíždělaallye Mladá Boleslav

         6.května- mírné zemětřesení - epicentrum v severní Itálii
 

1977 postavena autobusová zastávka u továrny v Jedlce
 

1978 vyčištění rezervárů vody

 postavena autobusová zastávka v Jedlce u továrny

ve škole je pouze 14 dětí

 1.září - děti jezdí do školy do Benešova n.Pl., naše škola zrušena

 v knihovně JE 1600 knih

 chovatelé každým rokem pořádají výstavu

 pokládá se telekomunikační kabel Ústí n.L. – Liberec

MNV kupuje se novou ústřednu pro místní rozhlas

ustanovení SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti)

kronikář D. Fojtová
 

1979 závody aut z Velké Veleně, u železničního mostu rychlostní kontrola

 nový most v Soutěsce

 Mezinárodní rok dítěte

 budova školy předána n.p. Benar

továrna - TDV Jedlkav zaměstnává 109 lidí
 

1980 1.červenec - jsme středisková obec Benešov n.Pl.

 Jedlka využívá vodu z továrního vrtu

 v Malé Veleni jsou u č. 23 zabudována svodidla u silnice

 1.července - v provozu MŠ Benar v budově bývalé školy – 45 míst.

 vítání občánků

Český svaz chovatelů drobného zvířectva Malá Veleň si vybudoval klubovnu u zastávky ČSD
 

1981 zastavena skládka popílku mezi Jedlou a Soutěskou

 začíná se stavět televizní převaděč

 oprava prodejny v Jedlce

 rok úcty ke stáří

 Veleňáček – nástěnné noviny na 1. místě v okrese

 kluziště u řeky

kronikářem obce je Jaroslav Dostál
 

1983 oprava vodovodu na kopci k Velké Veleni

 továrna přejmenována na KIN – Koh-i-noor

 navrhuje se výstavba nové prodejny mezi Jelkou a Malou Velení

 nová fasáda na obecním úřadu

 navrhuje se rozšířit kulturní dům o jeviště

 návrh rozšířit silnici pod prodejnou v Jedlce

 v sále v Jedlce vystupuje mladý bubeník Pepa Melen

1987  Feminafilm

          v kulturním domě promítá OB filmy pro veřejnost

          brigáda na místním hřbitově - nový vjezd, likvidace náletů
 

1989  J. Dostál obdržel Čestné uznání rady ONV za kroniku obce

         rekonstrukce prodejny v Jedlce
 

1990  opět samostatná obec s obecním úřadem

          vznik Občanského fóra
 

1991 zřízena zastávka autob9usu u benzinové čerpací stanice před Benešovem n. Pl.

         prodejna v Jdlce je dána do ekonomického pronájmu

         v Soutěsce malý obchod a pojízdná prodejna, v Malé Veleni otevírá obhod p. Burock v č.p. 

        zrušena Osvětová beseda (OB)

         postven televizní převaděč v Malé Veleni

         začínají vycházet ručně psané mládežnické noviny M.V. list - vydává Luděk Stínil
 

1993  změna platidel - Koruna československá (Kčs) vyměněna za korunu českou (Kč)

1996  zrušena knihovna
 

1997 postavena zastávka autobusů pro objekt Benaru O5 – bývalého, u benzinové pumpy

1999 opravena věž a kopule kostela, sluneční hodiny již nebyly obnoveny

          zbourána zastávka v Jedlce u továrny

          obec je součástí mikroregionu Buková hora

          začíná se s chovem koní c- p. Burock

          sčítání obyvatel - 428, z toho 222 žen a 206 mužů

          nový vodojem v Malé Veleni

          na televizní převaděč nainstalovány antény pro 2.program ČT 

2002  volby - vyhrálo Sdružení nezávislých kandidátů (SNK)
 

2003 nové hřiště u Ploučnice mezi Jedlkou a Soutěskou

2004 obce opět padají pod poštu Děčín

         v soutěži restaurací okresu získala restaurace U Madony 2. místo
 

2005 výměna elektrického vedení v obcí- 4 dráty nahradil jeden zavěšený izolovaný kabel
 

2006  nový vodojem MAlá Veleň u č.p. 6

          propojení vodojemů Malá Veleň - Jedlka - Soutěsky

          p. Švanda v Malé Veleni začíná  chovat lamy

          volby - vyhrála Občanská demokratická strana (ODS)
 

2007 založeno Kulturně-historické sdružení obcí Malá Veleň, Jedlka a Soutěsky o.s.

proveden úklid kostela, v kostele se opět konají bohoslužby a jiné akce

2008 14. května dokončena rekonstrukce slunečních hodin na věži kostela

         říjen - zahájena postupná oprava oken v kostele

                 - zahájenaa oprava Fellérových varhan

2009 dokončena oprava všech vitrážových oken v kostele

         dokončena oprava Fellerových varhan v kostele

         oprava fasády na jižní a západní straně kostela

         oprava celé hřbitovní zdi

         10.10.10:00 hodin vysvěcení varhan biskupem litoměřickým, Mons.Janem Baxantem
 

         vyčištění Veleňského potoka

2010 srpen-  velká voda, zaplavené domy v Soutěsce, zaplavená, zanesená trať.  Několik dní se pracovalo na odklízení naplaveného materiálu

2011 kompletní oprava kostela v Jedlce

2012 provádí se regulace potoka v Malé Veleni

2012 22.září vysvěcení kostela biskupem litoměřickým, Mons. Janem Baxantem

2015       otevření cyklostezky Ploučnice

2016      kompletní oprava dřevěné konstrukce věže 
                vybudování vsypové loučky na hřbitově.